Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (sídelného útvaru) Veterná Poruba

Textová časť
Výkresy