Poslanci obecného zastupiteľstva

 • Petronela Jančušková, Mgr.
 • Radovan Kuchárik, Mgr.
 • Tomáš Lizúch
 • Vladimír Mlynarčík
 • Aleš Salaj, Ing.

 • Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

  Zameranie činnosti komisií pracujúcich pri Obecnom zastupiteľstve obce Veterná Poruba stiahnuť dokument »

     
    Komisia pre financie, rozpočet a hospodárenie s majetkom
      predseda: Ing. Aleš Salaj
  členovia: Mgr. Radovan Kuchárik, Iveta Rošková, Jana Frianová
    Komisia stavebná a verejného poriadku
      predseda:    Ing. Aleš Salaj
    členovia: Vladimír Mlynarčík, Tomáš Lizúch, Miroslav Komendák

  Rokovací poriadok komisie Obecného zastupiteľstva vo Veternej Porube na ochranu verejného záujmu stiahnuť dokument »

    Komisia na ochranu verejného záujmu
      predseda: Vladimír Mlynarčík
  členovia: Mgr. Petronela Jančušková, Mgr. Radovan Kuchárik
    Komisia pre kultúru, šport a školstvo
      predseda: Mgr. Radovan Kuchárik
      členovia: Petronela Jančušková, Mgr. Robert Droppa, Vladimír Mlynarčík, Zdenka Antošková, Marta Rakytová, Elena Križianová, Zuzana Laceková

  Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

  Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

  • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, v rozsahu určenom zastupiteľstvom, môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
  • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
  • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
  • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,
  • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať v zhromaždenie obyvateľov obce,
  • uznášať sa na nariadeniach,
  • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21,ods.1,
  • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
  • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
  • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov obce, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
  • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
  • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
  • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.