NÁVRHY na Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2018 a rozpočet obce
Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať na obecnom úrade jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet obce do 15 dní od ich zverejnenia.
 • Návrh na rozpočet obce na roky 2019-2021
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 7/2018
  o určení miestneho poplatku za rozvoj v obci Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 6/2018
  O vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 5/2018
  Obce Veterná Poruba, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 4/2018
  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky v zariadení služieb
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 3/2018
  Prevádzkový poriadok pre pohrebisko – cintorín Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 2/2018
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy vo Veternej Porube a na správu budovy
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 1/2018
  o určení miestneho poplatku za rozvoj v obci Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »

NÁVRHY na Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2017 a rozpočet obce
Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať na obecnom úrade jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet obce do 15 dní od ich zverejnenia.
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 1/2018
  o určení miestneho poplatku za rozvoj v obci Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na rozpočet obce na roky 2018-2020
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 4/2017
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na Záverečný účet Obce Veterná Poruba za rok 2016
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 3/2017
  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 2/2017
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy vo Veternej Porube
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 1/2017
  o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »

NÁVRHY na Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2016 rozpočet
Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať na obecnom úrade jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet obce do 15 dní od ich zverejnenia.
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 5/2016
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 4/2016
  o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 3/2016
  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  stiahnuť dokument »
 • Záverečný účet Obce Veterná Poruba za rok 2015
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 2/2016
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy  vo Veternej Porube
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 1/2016
  o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »

NÁVRHY Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2015
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 1/2015
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy  vo Veternej Porube
  stiahnuť dokument »

NÁVRHY Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2014
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 5/2014
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 4/2014
  o spôsobe náhradného zásobovania obyvateľov pitnou vodou
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 3/2014
  o pravidlách času predaja v obchode a času predaja prevádzky služieb
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 2/2014
  o nakladaní s komunálnymi odpadmi
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 1/2014
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy vo Veternej Porube
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na  Dodatok č.1 k VZN č. 3/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »

NÁVRHY Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2013
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 6/2013
  záväzná časť Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 5/2013
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na  Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 4/2013
  o určení plôch na vylepovanie plagátov  v rámci volebnej kampane
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na  Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 3/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov  obce Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »
  stiahnuť prílohu »
 • Návrh na  Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy  vo Veternej Porube
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na  Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 1/2013 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »

NÁVRHY Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2012

 • Návrh na  Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  stiahnuť dokument »


NÁVRHY Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2011

 • Návrh na Programový rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2012
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na  Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 6/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  stiahnuť dokument »


 • Návrh na  Záverečný účet obce Veterná Poruba za rok 2010
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na  Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 4/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy  vo Veternej Porube
  stiahnuť dokument »
 • Návrh na  Všeobecne záväzné nariadenia obce Veterná Poruba č. 2/2011 o podmienkach držania a chovu psov v obci Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »

klikni a inštalujNa prezeranie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader. V prípade potreby si ho môžete nainštalovať tu:
Adobe Reader - Prehliadač .pdf dokumentov na stiahnutie
 

2010