Úradná tabuľa

  Objednávky, Zmluvy, Faktúry
   
  Schválená príjmová časť finančného rozpočtu 2015-2017
  Schválená výdavková časť finančného rozpočtu 2015-2017
  Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2015-2017
  Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2015-2017
  Programový rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2014
  FINANČNÝ ROZPOČET NA ROKY 2014-2016
  Výdavková časť - bežné výdavky
  Štatút krízového štábu obce Veterná Poruba
  Štatút krízového štábu obce Veterná Poruba
  Záverečný účet Obce Veterná Poruba za rok 2012
  Programový rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2013
  Oznamy
  Vnútorné smernice
  Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 2014
  Zásady odmeňovania poslancov
  Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
  Rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2012
  Programový rozpočet obce Veterná Poruba na roky 2012 – 2014
  Programový rozpočet obce Veterná Poruba na roky 2011 – 2013
  Programový rozpočet obce výdavky na roky 2011-2013
  Programový rozpočet obce príjmy na roky 2011-2013
  Organizačná štruktúra obce Veterná Poruba
  Štatút obce