Oznámenie
  • Oznámenie o *vzniku, *zániku  daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného priestranstva
  • Oznámenie o *vzniku, *zániku  platiteľa  dane za ubytovanie
  • Oznámenie o výške vybratej dane za ubytovanie
  • Oznámenie vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o prevzatí plnenia povinností poplatníka – fyzickej osoby – platenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • Oznámenie * vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ
Žiadosti
Ohlásenia
  • Tlačivo na podanie kandidatúry  na nezávislého kandidáta pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva 27. november 2010

    • na podanie kandidatúry na nezávislého kandidáta je potrebné vyplniť všetky tlačivá: Kandidátna listina, Vyhlásenie nezávislého kandidáta, Petícia

 

Meno, priezvisko, úplná adresa trvalého pobytu a podpis nezávislého kandidáta ako osoby určenej pre styk s orgánom verejnej správy podľa § 4 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

späť na obecný úrad