OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU 2010späť

 
aktualizované 28.11.2010

Výsledky Komunálnych volieb v obci Veterná Poruba

  Z celkového počtu 316 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám 182 občanov - 58%.
 

Pre voľby starostu obce Veterná Poruba bolo odovzdaných 122 platných hlasovacích lístkov kandidátovi:
       1.) Desana Stromková, PhDr.

Pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva Veterná Porube bolo odovzdaných 175 platných hlasovacích lístkov týmto kandidátom:
1.) Ján Kamenský, Ing., 93 hlasov  
2.) Milan Komendák 62 hlasov  
3.) Miroslav Komendák 137 hlasov  
4.) Igor Petra, Mgr. 73 hlasov  
5.) Ján Rakyta 93 hlasov  
6.) Ľubomír Rakyta 76 hlasov  
7.) Dušan Stromko 65 hlasov  
8.) Zuzana Zemková 112 hlasov  

aktualizované 22.11.2010

KOMUNÁLNE VOĽBY


Obec Veterná Poruba podľa § 27 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
oznamuje že,   

1. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať
v sobotu 27. novembra 2010
v dobe od 7.00 hodiny do 20.00 hodiny.

2. Miestom konania volieb podľa Vášho trvalého pobytu je volebná miestnosť - volebný okrsok č. 1
 je Kultúrny dom p.č. 123


Obyvatelia obce Veterná Poruba volia 5 poslancov do Obecného zastupiteľstva Veterná Poruba a môžu si vybrať z týchto kandidátov

1. Ján Kamenský, Ing., 35 r., profesionálny vojak, nezávislý kandidát
2. Milan Komendák, 41 r., súkromný podnikateľ, Smer – sociálna demokracia
3. Miroslav Komendák, 41 r., strojár, nezávislý kandidát
4. Igor Petra, Mgr., 43 r., štátny zamestnanec, Smer – sociálna demokracia
5. Ján Rakyta, 28 r., vedúci osobného a nákladného servisu vozidiel, nezávislý kandidát
6. Ľubomír Rakyta, 53 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
7. Dušan Stromko, 39 r., strojár, Smer – sociálna demokracia
8. Zuzana Zemková, Mgr., 33 r., učiteľka, Smer – sociálna demokracia

Obyvatelia obce Veterná Poruba si môžu vybrať z týchto kandidátov na starostu obce Veterná Poruba

1.

Desana Stromková, PhDr., 48 r., SZČO, nezávislý kandidát
   
Uznesenie Ústrednej volebnej komisie č. 31 z 16.11.2010:
„Tretie osoby (vrátane kandidátov) sa môžu zúčastniť na sčítavaní hlasov okrskovými volebnými komisiami na základe povolenia okrskových volebných komisií a pri sčítavaní hlasov miestnymi volebnými komisiami na základe povolenia Ústrednej volebnej komisie.“

aktualizované 19.09.2010

Výsledky Referenda v obci Veterná Poruba.

V našej obci možnosť vyjadriť sa v referende k jednotlivým otázkam využilo z 318 oprávnených voličov 97 občanov.

     Na 1. otázku „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?“ odpovedalo 82 hlasujúcich kladne, 13 záporne.
     Na 2. otázku „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?“ dalo kladnú odpoveď 88 hlasujúcich, 9 sa vyjadrilo záporne.
     Na 3. otázku „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?“ odpovedalo áno 90 a 6 hlasojúcich odpovedalo nie.
     Na 4.otázku „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?“ reagovalo súhlasom 87 hlasujúcich, negatívnu odpoveď uviedlo 9 hlasujúcich.
     Na 5.otázku „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?“ odvetilo kladne 77 účastníkov referenda, proti bolo 13 hlasujúcich.
     Na poslednú 6. otázku „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?“ odpovedal kladne 76 hlasujúcich, záporne 9 účastníkov referenda.

Referendum 2010
Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 311/2010 Z.z., na základe petície občanov prijatej 9. júna 2010 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 18. septembra 2010. Referendum sa bude konať v čase od 07:00 – do 22.00 hodiny, v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

 1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
   

 2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?
   

 3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
   

 4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
   

 5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
   

 6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?

Poučenie:
Oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Oprávnený občan v príslušnom rámčeku značkou "X" vyznačí, že na otázku odpovedá "ÁNO" alebo že na otázku odpovedá "NIE".

... niečo na prečítanie k otázkam vyhláseného referenda...


Oznámenie - drobné stavby
Vzhľadom na množiace sa podnety občanov na nerešpektovanie stavebného zákona zo strany niektorých spoluobčanov v našej obci, obecné zastupiteľstvo v súlade s týmto zákonom zabezpečí v obci stavebný dohľad...(viac...)
- Stručné informácie zo stavebného zákona, stavebného poriadku a vyhlášok s nimi súvisiacimi

List primátora mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 26.02.2010 zaslaný obecnému úrada:
 1. vyjadrenie sa k rokovaniu so zástupcami obce Veterná Poruba dňa 24.02.2010 na obecnom úrade
 2. pokračovanie vyjadrenia
Ponuka na uzatvorenie zmluvy o vývoze komunálneho odpadu z obce Veterná Poruba
 1. zaslané dňa 03.03.2010 primátorom mesta Liptovský Mikuláš
Ponuka na uzatvorenie zmluvy o vývoze komunálneho odpadu z obce - odpoveď
 1. odpoveď starostu obce Veterná Poruba zaslaná dňa 04.03.2010 primátorovi mesta Liptovský Mikuláš

Obec Veterná Poruba vyhlasuje výberové konanie na
funkciu riaditeľa Materskej školy.

Požiadavky:  
 

VŠ alebo SŠ, odbor učiteľstvo pre MŠ
Predpoklady na výkon funkcie podľa § 3 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone prác  vo verejnom záujme v platnom znení
osobnostné a morálne predpoklady

K prihláške do výberového konania je potrebné priložiť:
 

stručný životopis s telef. kontaktom
overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra  trestov potvrdenie o zdravotnom stave
vlastnú koncepciu riadenia školského zariadenia.

Prihlášku s požadovanými dokladmi doručte na adresu:
  Obecný úrad Veterná Poruba, 031 04 Lipt. Mikuláš s označením
,,MŠ – výberové konanie“ do 08.02.2010.

 


VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veternej Porube, ktoré sa uskutočnia 16.01.2010

Miestna volebná komisia vo Veternej Porube podľa §18zákona SNR č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy v obci v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov.

Vyhlásenie kandidatúry

Tlačivo na stiahnutie

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 Obec Veterná Poruba v zmysle zákona č. 46/1999 Z.z. podľa § 14 ods. 2 oznamuje, že :

1. Voľba prezidenta SR sa bude konať v sobotu 21. 03. 2009 v dobe
7:00 hodiny do 22:00 hodiny.

2. Miestom konania voľby prezidenta SR pre volebný okrsok č. 1
 je Kultúrny dom p.č. 123

V prípade že ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby sa bude konať
v sobotu 04. 04. 2009 v dobe od 7:00 hodiny do 22:00 hodiny.

Uvedená volebná miestnosť je príslušná aj v prípade konania
druhého kola voľby.


Obecný úrad zverejnil na úradnej vývesnej tabuli v obci Veterná Poruba dňa 04.12.2008 návrh na Všeobecne záväzné nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre územie obce Veterná Poruba (ďalej len VZN).

Občania Veternej Poruby, máte možnosť vyjadriť sa k VZN. Svoje návrhy a pripomienky môžete priniesť osobne na obecný úrad do 18.12.2008, alebo zaslať elektronicky na adresu: e-mail: vetporuba@stonline.sk