aktualizované 19.11.2018 Takto si tu žijeme
Takto si tu žijeme na Veternej Porube

 » Stavebný obvod 
   "Lokalita pri Ihrisku"

 » Geoportál
   Veterná Poruba

 » Cestovný poriadok

aktualizované 13.11.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v termíne
od: 05.12.2018 08:30 do: 05.12.2018 14:30
od: 14.12.2018 08:30:00 do: 14.12.2018 14:30:00
bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská distribucná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.
viac 05.12.2018 », viac 14.12.2018 »

aktualizované 11.11.2018
Výsledky Komunálnych volieb v obci Veterná Poruba

Z celkového počtu 319 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám 196 občanov - 61,44%.

Pre voľby starostu obce Veterná Poruba bolo odovzdaných 188 platných hlasovacích lístkov kandidátom:
1.) Deana Hyžínská - 75 platných hlasov
2.) Desana Stromková, PhDr. - 113 platných hlasov

Pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva Veterná Porube bolo odovzdaných 185 platných hlasovacích lístkov týmto kandidátom:
1.) Michaela Klocková, Mgr. - 99 platných hlasov
2.) Marek Lizúch - 144 platných hlasov

3.) Katarína Mičúchová, Ing. - 120 platných hlasov
4.) Igor Petra, Mgr. - 120 platných hlasov
5.) Mariana Stromková, Ing. - 109platných hlasov

aktualizované 05.11.2018
Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2018, ktoré sa uskutoční dňa 07.11.2018 (streda) o 20.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »
aktualizované 03.11.2018

aktualizované 17.10.2018

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2018, ktoré sa uskutoční dňa 24.10.2018 (streda) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

aktualizované 11.10.2018

Seniori v našej obci sa stretli v sobotu 06. októbra 2018 v Kultúrnom dome vo Veternej Porube pri príležitosti mesica "Úcty k starším". Príjemné posedenie spestrila folklórna skupina Poludnica zo Závažnej Poruby. viac vo fotogalérii »

aktualizované 03.10.2018

Oznámenie
Obec Veterná Poruba vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p. výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy vo Veternej Porube, s predpokladaným nástupom 13. novembra 2018. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky... viac »

aktualizované 02.10.2018

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

aktualizované 01.10.2018
Oznámenie
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že bude prebiehať ORÁLNA VAKCINÁCIA LÍŠOK proti besnote - jesenná kampaň. viac »
aktualizované 30.09.2018
Nový cestovný poriadok platný od 30.09.2018 viac »
aktualizované 26.09.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby starostu vo Veternej Porube viac »
pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Veternej Porube viac »
aktualizované 25.09.2018
Oznámenie
Oznámenie o uložení písomnosti viac »
aktualizované 24.09.2018

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2018, ktoré sa uskutoční dňa 26.09.2018 (streda) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

aktualizované 11.09.2018
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vznp. Obec Veterná Poruba ako príslušný orgán...
viac »   viac »   viac »
aktualizované 28.08.2018
aktualizované 23.08.2018
Oznámenie
Voľvy do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
aktualizované 20.08.2018

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2018, ktoré sa uskutoční dňa 27.08.2018 (pondelok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši
vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru... viac »

Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí kolaudačného rozhodnutia a nariadenie ústneho pojednávania... viac »

aktualizované 09.08.2018
Oznámenie
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce predajom

viac »

aktualizované 07.08.2018

Oznámenie
o čerpaní dovolenky na obecnom úrade Veterná Poruba
Dovolenka od 13.8. do 17.8.2018 – úrad zatvorený
Úradné hodiny od 20.8. do 31.8.2018:
viac »

aktualizované 06.08.2018

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

  • Návrh na  VZN č. 6/2018
    o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Veterná Poruba

  • Návrh na  VZN č. 5/2018
    Obce Veterná Poruba, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda

    (viac v rubrike VZN_a rozpočet navrhy) 

Oznámenie
O vyhlásení volieb do orgánov samosprávy v roku 2018
aktualizované 02.08.2018
Oznámenie
O vyhlásení volieb do orgánov samosprávy v roku 2018

Oznámenie
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch oznamuje,že sa uskutočňuje predaj kandských čučoriedok... viac »

aktualizované 30.07.2018

aktualizované 27.07.2018

aktualizované 24.07.2018

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2018, ktoré sa uskutoční dňa 30.07.2018 (pondelok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

aktualizované 17.07.2018
Oznámenie
O vyhlásení volieb do orgánov samosprávy v roku 2018
aktualizované 10.07.2018
Verejná vyhláška
Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby... viac »
aktualizované 04.07.2018

Pozvánka - KUBO v Tatrách - "Anča ja mám nožík"
Československý muzikál Kubo je oslavou slovenského folklóru a vzdanie holdu velikánovi slovenskej filmovej a divadelnej scény – Jozefovi Krónerovi. Film Kubo je jedna zo slovenských filmových a divadelných klasík, plná čarovných momentov, ktoré postupom času zľudoveli a prenášajú sa z generácie na generáciu. Vďaka jeho folklórnemu pôvodu tento tradičný muzikál prichádza do srdca Vysokých Tatier na Štrbské Pleso. viac »

aktualizované 28.06.2018

aktualizované 21.06.2018

aktualizované 15.06.2018
Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2018, ktoré sa uskutoční dňa 19.06.2018 (utorok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »
aktualizované 07.06.2018

Oznámenie
Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné pretredie oznamuje: O verejnom prerokovávaní dokumentu Program odpadového hospodárstva ŽSK na roky 2016 -2020.. viac »

aktualizované 24.05.2018

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2018, ktoré sa uskutoční dňa 29.05.2018 (utorok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

aktualizované 13.05.2018

Pozvánka
Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku
Vás pozýva
dňa 17. mája 2018 do Podturne (Liptovský Mikuláš)
na XXIII. chovateľský deň pinzgauského plemena
a Nákupný trh plemenných býčkov aktivitách v roku 2018.
viac »

aktualizované 09.05.2018
aktualizované 04.05.2018

aktualizované 24.04.2018

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2018, ktoré sa uskutoční dňa 30.04.2018 (pondelok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši
vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru... viac »
aktualizované 10.04.2018

Zhromaždenie obyvateľov obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba
vyhlasuje
v súlade s § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zhromaždenie obyvateľov obce
na sobotu 14.4.2018 o 19.00 hod. v KD.
Na programe stretnutia budú informácie o činnosti
a hospodárení obce v roku 2017 a informácie o plánovaných
aktivitách v roku 2018.
viac »

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši
upozorňuje na ochranu lesov pred požiarmi... viac »

aktualizované 03.04.2018

Jarné upratovanie
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje v týždni
3.4. 2018 do 7.4.2018 jarné upratovanie v obci.

V rámci neho sa uskutoční:

  • čistenie verejných priestranstiev – sobota 7.4.2018 od 14.00 hod. (v závislosti od počasia) 
  • zber elektroodpadu a akumul. batérií (chladničky, sporáky, práčky, mikrovlnky, variče, ohrievače, TV, počítače, tlačiarne, kopírky, akubatérie ....)sobota 7.4.2018 od 14.00 hod. - suterén pod kultúrnym domom
Využite poslednú možnosť zberu starého elektroodpadu. Už druhý rok platí, že pri nákupe nového elektro spotrebiča Vám predajňa musí vziať bezplatne starý spotrebič, a to aj bez ohľadu na to, či kupujete práčku a doma Vám zavadzia chladnička.
Elektroodpad nepatrí do veľkoobjemových kontajnerov, je to odpad, ktorý sa separuje a predajcovia sú povinní vziať na výmenu starý spotrebič.
viac »
aktualizované 28.03.2018

Prevádzka predajne COOP Jednota
vo Veternej Porube oznamuje zmenu otváracích hodín počas Veľkonočných svitakov...
viac »

Verejná vyhláška
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostedie, Úsek štátnej vodnej správy vydáva rozhodnutie... viac »

aktualizované 22.03.2018
Informácia
o začatí vyvlastňovacieho konania... viac »
aktualizované 21.03.2018

Oznámenie zmeny
S
tarostka obce Veterná Poruba oznamuje, že z organizačných dôvodov sa 2. zasadnutie OZ presúva na o týždeň, na stredu 28.3.2018 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

Verejná vyhláška
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje o začatí konania o zmene stavby... viac »

aktualizované 14.03.2018

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2018, ktoré sa uskutoční dňa 21.03.2018 (streda) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

aktualizované 12.03.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vznp. Obec Veterná Poruba ako príslušný orgán... viac »

aktualizované 10.03.2018

aktualizované 19.02.2018

Oznámenie
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že bude prebiehať ORÁLNA VAKCINÁCIA LÍŠOK proti besnote - jesenná kampaň. viac »

aktualizované 19.02.2018

aktualizované 09.02.2018

OZNAM O ZÁPISE DO MATERSKEJ ŠKOLY
Riaditeľka MŠ vo Veternej Porube oznamuje, že zápis nových detí na školský rok 2018-2019,
bude prebiehať od 15. februára do 15. marca 2018.

Pomienky prijatia dieťaťa do MŠ:
- dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky
- dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku
- dieťa s dodatočným odkladom školskej dochádzky
- dieťa, ktoré dovŕšilo tri roky veku

V prípade voľnej kapacity môže byť prijaté aj dieťa mladšie ako tri roky

Iveta Rošková, riaditeľka MŠ Veterná Poruba

aktualizované 07.02.2018

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2018, ktoré sa uskutoční dňa 15.02.2018 (štvrtok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

aktualizované 01.02.2018

Seniori pozor! Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov!
viac »

aktualizované 16.01.2018

aktualizované 15.01.2018

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

» Aktuality 2017