aktualizované 18.12.2014

  Zmena Cestovného poriadku
Dňa 14.12.2014 začal platiť nový cestovný poriadok pre autobus príloha »

aktualizované 28.11.2014

Pozvánka
V súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva starostka ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 8.12.2014 (pondelok) so začiatkom o 18.00 hod. sále Kultúrneho domu vo Veternej Porube.  (viac...)


 

Poďakovanie
Chcem sa touto cestou poďakovať občanom za prejavenú dôveru a za ich hlas v komunálnych voľbách.
Verím, že za pomoci Vami zvolených poslancov a za podpory ďalších aktívnych občanov našej obce, budeme môcť pre všetkých jej obyvateľov vytvoriť nielen pekné miesto na bývanie, ale aj miesto  pre rozvoj spoločenských, kultúrnych a športovo – relaxačných aktivít.
Ďakujem za seba aj za novozvolených poslancov. Tešíme sa na spoluprácu s Vami a pre Vás.

 

PhDr.  Desana Stromková


 

aktualizované 16.11.2014

Výsledky Komunálnych volieb v obci Veterná Poruba

  Z celkového počtu 319 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám 215 občanov - 67%.
  Pre voľby starostu obce Veterná Poruba bolo odovzdaných 212 platných hlasovacích lístkov kandidátom:
1.) Igor Petra, Mgr. 105 hlasov  
2.) Desana Stromková, PhDr. 107 hlasov  
 
Pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva Veterná Porube bolo odovzdaných 200 platných hlasovacích lístkov týmto kandidátom:
1.) Petronela Jančušková,Mgr. 146 hlasov  
2.) Radovan Kuchárik, Mgr. 132 hlasov  
3.) Zuzana Laceková 99 hlasov  
4.) Tomáš Lizúch 71 hlasov  
5.) Vladimír Mlynarčík 153 hlasov  
6.) Aleš Salaj 141 hlasov  

aktualizované 12.11.2014

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2014, ktoré sa uskutoční dňa 14.11.2014 (piatok) o 18.30 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


  Obecný spravodaj 2014
Obecný spravodaj 2014 viac na prečítanie
Obecný spravodaj Kam s odpadom viac na prečítanie

aktualizované 29.10.2014

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.


aktualizované 29.10.2014

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

 • Návrh na  VZN č. 5/2014
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • Návrh na  VZN č. 4/2014
  o spôsobe náhradného zásobovania obyvateľov pitnou vodou

   (viac v rubrike VZN_navrhy) 


aktualizované 27.10.2014 Zápis zmien k cestovnému poriadku
Zmeny cestovného poriadku: príloha »

aktualizované 26.10.2014

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. vznp. Obecné zastupiteľstvo zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce Veterná Poruba, ktoré sa bude konať 31. októbra 2014 (piatok) o 18. hod. v sále Kultúrneho domu Veterná Poruba. (viac...)

  Program:
 • Činnosť obecného zastupiteľstva v roku 2014
 • Zhodnotenie aktivít v obci v roku 2014, komunálne voľby 2014
 • Plánované investičné zámery v roku 2015
 • Diskusia

aktualizované 23.10.2014

Telovýchovná jednota Družstevník Veterná Poruba touto cestou
ď a k u j e

 

všetkým, ktorí rôznou formou pomohli pri odstraňovaní následkov požiaru na futbalovom ihrisku vo Veternej Porube, ktorý dňa 12. apríla 2014 sčasti zničil obytné bunky a znehodnotil resp. poškodil technické a športové vybavenie futbalového oddielu.  (viac...)


aktualizované 17.10.2014

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2014, ktoré sa uskutoční dňa 24.10.2014 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


 

Zber opotrebovaných pneumatík
V čase od 14.10.2014 do 25.10.2014 vyhlasujeme
bezplatný zber opotrebovaných pneumatík z osobných aj  nákladných áut a z traktorov.

Opotrebované pneumatiky vyvážajte na zberné miesto k veľkoobjemovým kontajnerom.
Využite poslednú možnosť bezplatného zberu pneumatík.


  Vyhlásenie kandidatúry pre komunálne voľby 2014
pre voľby starostu obce: príloha »
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
príloha »

  Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš   (viac...)

aktualizované 24.09.2014 Pripomienky občanov k cestovnému poriadku
Navrhované zmeny cestovného poriadku: príloha »
Vyjadrenia k pripomienkam volajte na 0918 459 622 do piatku 26.9.2014

aktualizované 17.09.2014

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.


 

Pripomienky k cestovnému poriadku SAD LIORBUS
Občania, ak máte pripomienky k cestovnému poriadku SAD LIORBUS, svoje návrhy a pripomienky je potrebné doručiť na obecný úrad do 24.9.2014.


aktualizované 03.09.2014 Zmena
úradných hodín na Obecnom úrade Veterná Poruba (viac...)

aktualizované 02.09.2014

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2014, ktoré sa uskutoční dňa 10.09.2014 (streda) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


aktualizované 20.08.2014

Komunálne voľby budú v sobotu 15. novembra 2014 
Predseda Národnej rady SR Pavol Paška rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014. Voľby do obecných zastupiteľstiev a voľby starostov a primátorov sa konajú v posledných štrnástich dňoch volebného obdobia, ktoré sa končí 27. novembra 2014.

  Oznámenie o určenie počtu poslancov stiahnuť dokument »
  Informácia obce Veterná Poruba o počte obyvateľov stiahnuť dokument »
  Podávanie kandidátnych listín stiahnuť dokument »
  Kandidátna listina starosta za politickú stranu stiahnuť dokument formát PDF»
stiahnuť dokument formát rtf»
  Kandidátna listina poslanci za politickú stranu stiahnuť dokument formát PDF»
stiahnuť dokument formát rtf»
  Kandidátna listina starosta - nezávislý stiahnuť dokument formát PDF»
stiahnuť dokument formát rtf»
  Kandidátna listina poslanci - nezávislí stiahnuť dokument formát PDF»
stiahnuť dokument formát rtf»
  Informácie pre voličov stiahnuť dokument »

aktualizované 17.08.2014

aktualizované 06.08.2014

Stránkové hodiny na obecnom úrade Veterná Poruba
počas čerpania dovolenky v auguste 2014

 

Od 11.8.2014 do 15.8.2014 – dovolenka

 
18.8.2014

pondelok 

7.00 – 12.00

 

19.8.2014

utorok 

7.00 – 19.00

 

20.8.2014

streda

7.00 – 12.00

16.30 – 19.00

21.8.2014

štvrtok

dovolenka

 

22.8.2014

piatok

nestránkový deň

 

25.8.2014

pondelok 7.00 – 12.00  
26.8.2014 utorok

7.00 – 19.00

 

27.8.2014

streda 7.00 – 12.00

16.30 – 19.00

28.8.2014

štvrtok  dovolenka  

29.8.2014

piatok

sviatok

 
      

aktualizované 05.08.2014

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

 • Návrh na  VZN č. 3/2014
  o pravidlách času predaja v obchode a času predaja prevádzky služieb

   (viac v rubrike VZN_navrhy) 


aktualizované 16.07.2014

Dňa 07.08.2014 sa uskutočnia cyklistické preteky „Tour de Pologne UCI World Tour“ - zmena autobusových spojov v termíne konania pretekov.
V okrese  Liptovský Mikuláš bude úplná uzávierka ciest kde bude etapa vedená  v čase od 14.00 hod. do 17,30  hod. Počas konania pretekov budú uzatvorené... stiahnuť dokument »


aktualizované 15.07.2014

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2014, ktoré sa uskutoční dňa 18.07.2014 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


 

Stavebný obvod "Lokalita pri ihrisku"
Obec Veterná Poruba spracovala a dala zapísať do katastra nehnuteľností geometrický plán, ktorým je zameraný nový stavebný obvod v obci - "Lokalita Pri ihrisku". Stavebný obvod je umiestnený naľavo pri vstupe do  obce. Zverejnený geometrický plán pomôže hlavne vlastníkom parciel bývajúcim mimo Veternej Poruby, ktorí boli oslovení potenciálnymi záujemcami o vykúpenie parciel pod stavebné pozemky a nevedia, kde presne sa predmetná parcela nachádza. Pozemky pod miestnu komunikáciu a ČOV vykupuje obec.  Veríme, že táto pomôcka poslúži všetkým, ktorí majú vlastníctvo (podielové alebo výlučné) v spomínanej lokalite, ale nie sú podrobnejšie oboznámení s jeho umiestnením či plánovaným využitím.
Goemetrický plán stiahnuť dokument »


aktualizované 23.06.2014

Obec Veterná Poruba 

v spolupráci
s Materskou školou, TJ Družstevník Veterná Poruba, Občianske združenie Hasiči a Obecnou knižnicou

Vás pozývajú na
Deň rodiny 2014 – III. ročník

a jeho sprievodné akcie

27.6.2014 (piatok)

  17.00 hod.  „Deti – naše zrkadlo“ - odmenenie vyznamenaných žiakov – miestnosť ZPOZ
  19.00 hod. 

„Cyklistické preteky detí“ – štart a cieľ na autobusovej zastávke

28.6.2014 (sobota)      

 

10.00 hod. 

„Deti a ich fantázia“ – kreslenie na asfalt – pred Obecnou knižnicou

  Od 14.00 hod.

„Rodina je, keď... sme všetci spolu“ – futbalové ihrisko
- športovo – zábavné súťaže pre deti aj dospelých, pre odvážnych jednotlivcov, páry aj celé rodiny

  Od 15.00 hod.

budú pre deti na futbalovom ihrisku k dispozícii skákacie atrakcie, maľovanie na tvár, sladká dobrota a iné prekvapenia.

  Od 18.00 hod. Občerstvenie nielen pri guláši - futbalové ihrisko
  Od 19.00 hod. Exhibičný zápas futbalového mužstva „B“ a „starých pánov“
  Od 20.00 hod.

„Tento večer patrí nám“ – zapálenie vatry a spoločná zábava až do rána pri speve a tanci so „Špivankom“ Jozefom Jelínkom

      

(viac...)


aktualizované 13.06.2014

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2014, ktoré sa uskutoční dňa 24.06.2014 (utorok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


 

 

OVENÁLIE 2014
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku-družstvo organizuje
8. júna 2014 /nedeľa/ 6. ročník celoslovenských ovčiarskych slávností - Ovenálie 2014. Začiatok je plánovaný o 10:00 hod. a uskutoční sa v amfiteátri obce Východná. Podujatie je pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a  Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom je obec Východná. Ovenálie sa uskutočnia v prekrásnom prostredí amfiteátra vo Východnej. Počas dňa vystúpia folklórne súbory z Liptova. Všetci návštevníci budú mať možnosť vidieť ukážky výroby syra, výroby bryndze, ukážky pasenia oviec so psom, ukážky strihania oviec a spracovania vlny. Nebude chýbať ani súťaž o najlepší ovčí a kozí syr a Majstra syrára, ktorá prebehne pod odbornou garanciou Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.  Uskutoční sa aj divácky veľmi atraktívny šiesty ročník Majstrovstiev Slovenska v ťahaní syrovej nite. Účastníci sa pokúsia o prekonanie rekordu z roku 2012, keď súťažiaca vytiahla niť s dĺžkou 158 m. Program obohatí aj súťaž vo varení gulášu z ovčieho mäsa. Pre záujemcov o remeselné výrobky súvisiace s chovom oviec a kôz  budú k dispozícii predajcovia takýchto  produktov. Ovčiarsky gazdovský dvor ponúkne návštevníkom výrobky z ovčieho mlieka a ich ochutnávku.  V roku 2013 Ovenálie navštívilo viac ako 8000 návštevníkov.
 (viac...)


 

aktualizované 26.05.2014 Výsledkydo Európskeho parlamentu v našej obci
Z celkového počtu
  (viac...)

 

Voľby do Európskeho parlamentu
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 431/2013 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 24. mája 2014.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.
V našej obci bude volebná miestnosť otvorená v čase od 7.00 hod. - 22.00 hod. pre volebný okrsok č. 1 v Kultúrnom dome.

Informácie pre voliča
Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách


aktualizované 13.05.2014 Výstrahy SHMU I. a II. Stupňa na deň 14. mája 2014 od 18.00 hod. do 16. mája 2014 00.00 hod. (popis výstrahy)
Pre podrobnejšie informácie sledujte stránku  http://www.shmu.sk

aktualizované 12.05.2014

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.


 

Reflexné pásiky pre deti a seniorov našej obce

Z novely zákona o cestnej premávke účinnej od 1.1. 2014 vyplýva, že chodci na krajnici či okraji vozovky sú povinní za zníženej viditeľnosti nosiť reflexné prvky alebo reflexný odev, a to aj v obci, nielen mimo nej. Zákon definuje zníženú viditeľnosť ako takú, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia, ani nevidia predmety na ceste, a to najmä:
 (viac...)


aktualizované 06.05.2014

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2014, ktoré sa uskutoční dňa 09.05.2014 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


 


aktualizované 28.04.2014

Divadelná pozvánka
Divadelní ochotníci zo Žiaru Vás srdečne pozývajú na svoje predstavenie
„Kováči“, ktoré odohrajú v KD vo Veternej Porube v sobotu 3.5.2014 o 19.00 hod. Vstupné je 1,- €.
Príďte si v sobotu oddýchnuť pri kultúrnom zážitku, ktorý ponúkajú naši „susedia“ zo Žiaru.


aktualizované 15.04.2014

 

Starostka obce na návrh poslanca Mgr. Igora Petru vyhlasuje finančnú zbierku na obnovu priestorov TJ zničených požiarom.(viac...)


aktualizované 14.04.2014

Detský divadelný krúžok Úsmev
Vás pozýva na predstavnie
divadelnej hry autora Nikolaja Vasilieviča Gogoľa
" Ž e n b a ".
Predstavenie sa uskutoční
v sobotu 19. apríla 2014 o 19.00 hod.
v Kultúrnom dome.
Vstupné je 1,- Euro pre všetkých.
Tešíme sa na Vás.


aktualizované 08.04.2014

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. v platnom znení obecné zastupiteľstvo zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce Veterná Poruba, ktoré sa bude konať 11. apríla 2014 (piatok) o 19. hod. v sále Kultúrneho domu Veterná Poruba.  (viac...)

Program:
 • Činnosť obecného zastupiteľstva  v roku 2013/2014
 • Zhodnotenie aktivít v obci v roku 2013/2014
 • Plánované akcie v roku 2014
 • Diskusia

aktualizované 04.04.2014

aktualizované 01.04.2014 Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš   (viac...)

aktualizované 31.03.2014 Týždeň jarného upratovania
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje Týždeň jarného upratovania v termíne od 31.3.2014 do 5.4.2014.   (viac...)

aktualizované 31.03.2014 Výsledky Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2. kolo v našej obci
Z celkového počtu
  (viac...)

 

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2014, ktoré sa uskutoční dňa 21.03.2014 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


aktualizované 16.03.2014 Výsledky Voľby prezidenta Slovenskej republiky v našej obci
Z celkového počtu
  (viac...)

aktualizované 21.02.2014

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2014, ktoré sa uskutoční dňa 24.02.2014 (pondelok) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


aktualizované 18.02.2014

Z dôvodu organizačných zmien sa 2.zasadnutie OZ presúva presne o týždeň na 25.2.2014 o 18.00 hodine.


 

aktualizované 13.02.2014

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2014, ktoré sa uskutoční dňa 18.02.2014 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


aktualizované 07.02.2014

Žilinský samosprávny kraj schválil požiadavku o posunutie autobusového spoja linky 505411 s pôvodného odchodu 5,50 hod. na 5,45 hod. Zmena CP bude realizovaná od 17.2.2014.


aktualizované 31.01.2014

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

 • Návrh na  VZN č. 1/2014
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy  vo Veternej Porube

  (viac v rubrike VZN_navrhy) 

 • Návrh na Dodatok č.1 k VZN č. 3/2013
  o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Veterná Poruba

  (viac v rubrike VZN_navrhy)


 

Voľba prezidenta Slovenskej republiky
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 Z.z. vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky určil na sobotu 29. marca 2014.

Informácie pre voliča, Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky


 

 

aktualizované 21.01.2014

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2014, ktoré sa uskutoční dňa 24.01.2014 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


aktuality v roku 2013...