Stolnotenisový oddiel Veterná Poruba
Vás srdečne pozýva na

SILVESTROVSKÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV

do KD Veterná Poruba, dňa 31. 12. 2011
Registrácia: 09:00 hod.
Kategórie: dospelí, deti
Štartovné: dospelí 1€, deti zdarma


 

 

DIVADELNÝ SÚBOR vo Veternej Porube
Vás pozýva do kultúrneho domu
na divadelnú hru

Petra Kovalčíka
- Zásnuby  

Predpremiéra
v piatok 23. 12. 2011
o 18.00 hod.
vstupné pre dospelých 1,- Euro
pre deti do 15 rokov 0,50 Euro

Premiéra
v nedeľu 25. 12. 2010
prvé predstavenie o 16.00 hod.
druhé predstavenie o 18.00 hod. vstupné jednotné 2,- Eurá


aktualizované 07.12.2011

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad do 14.12.2011 ich zverejnenia. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

 • Návrh na  VZN č. 6/2011
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (viac v rubrike VZN)

 • Programový rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2012

  (viac v rubrike VZN)

 


aktualizované 25.11.2011

Oznámenie
Starostka obce  Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2011, ktoré sa uskutoční dňa 1.12.2011 (štvrtok)o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


 

Materská škola vo Veternej Porube
Vás pozýva na

Katarínsku zábavu,

ktorá sa uskutoční
26. novembra 2011 o 20.00 hod.,
v Kultúrnom dome Veterná Poruba

Do tanca Vám zahrá: D.J. Stefo
Vstupné: 2,- Eur v cene je jedna tombola
(výťažok je pre deti MŠ Veterná Poruba)


aktualizované 03.11.2011

Obecné zastupiteľstvo Veterná Poruba
zvoláva
zhromaždenie obyvateľov obce,
ktoré sa uskutoční 11.11.2011 (piatok) o 18.00 hod.
v sále Kultúrneho domu vo Veternej Porube. 

 

Program:

1. Plnenie úloh obce v roku 2011
2. Plán hlavných úloh na rok 2012 a ďalšie roky
3. Diskusia občanov s poslancami

 

Pozývame všetkých občanov na tradičné jesenné stretnutie k otázkam rozvoja našej obce.


aktualizované 26.10.2011 Oznámenie
Starostka obce  Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2011, ktoré sa uskutoční dňa 28.10.2011 (piatok)o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)

15.10.2011

Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá farbu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným. Ani tento rok nebolo tomu inak. Dňa 15.10.2011 pripravil ZPOZ Vet. Poruba stretnutie pre jubilujúcich občanov a všetkých dôchodcov. Všetkým zablahoželala a vyslovila poďakovanie za ich prácu a do ďalších rokov popriala veľa zdravia starostka obce D. Stromková. Spestrením stretnutia bol kultúrny program detí z Vet. Poruby a hudobnej skupiny zo Žiaru. (viac...)


aktualizované 27.09.2011

Oznámenie
Starostka obce  Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2011, ktoré sa uskutoční dňa 30.09.2011 (piatok)o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


aktualizované 25.08.2011

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI VYHLASUJE ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU  (viac...)


 

Výzva
verejnosti a zúčastneným osobám vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka TKO Veterná Poruba" (viac...)


 

Spoločný Obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši OZNAMUJE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci rozhodnutia stavby "Kanalizácia a ČOV Obec Veterná Poruba (viac...)


aktualizované 23.07.2011 Oznámenie
Starostka obce  Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2011, ktoré sa uskutoční dňa 25.08.2011 (štvrtok)o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)

Obecný úrad vo Veternej Porube
oznamuje všetkým nadšencom turistiky a pohybu, že
VII.ROČNÍK VÝSTUPU NA BARANEC
sa uskutoční v nedeľu 21. augusta 2011.
Odchod autobusu je o 7. hodine z hornej autobusovej zastávky.
Občerstvenie po zostupe je zabezpečené.

Doneste si so sebou veľa síl a dobrú náladu.


aktualizované 28.07.2011  Upozornenie na chybu "Súťažné podklady k výzve" na predkladanie
ponúk zverejnenej vo Vestníku (č. 05744-WYP)
(viac...)

aktualizované 27.07.2011 Oznámenie
Starostka obce  Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2011, ktoré sa uskutoční dňa 29.07.2011 (piatok)o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)

aktualizované 27.07.2011 "Súťažné podklady k výzve"
na predkladanie súťažných ponúk na predmet obstarania" Rekonštrukcia miestnej komunikácie pod predajňou COOP Jednota" vo Veternej Porube. (viac...)

aktualizované 17.06.2011 Oznámenie
Starostka obce  Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2011, ktoré sa uskutoční dňa 24.06.2011 (piatok)o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)

aktualizované 23.05.2011 Oznámenie
Starostka obce  Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2011, ktoré sa uskutoční dňa 24.06.2011 (piatok)o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)

aktualizované 10.05.2011

Šetrím si korunky, už ich mám päť,
kúpim dnes mamičke najkrajší kvet.
Pekný kvet červený, ako lienka,
ľúbim ťa, ľúbim, moja mamulienka


Všetky mamy, staré mamy,
a aj ostatní rodinní príslušníci,

pozývame Vás na oslavy Dňa matiek,
ktoré sa uskutočnia
dňa 15.mája 2011 o 14.00 hod. v sále KD

V programe vystúpia deti z našej MŠ

 


aktualizované 10.05.2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 je akcia mimoriadneho významu. Vykoná sa na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011.
Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich rokoch nielen nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre. Pre Štatistický úrad Slovenskej republiky budú rovnako zaujímavé údaje a informácie o úrovni bývania a štruktúre domového a bytového fondu. Pri sčítaní záleží na spolupráci s každým obyvateľom; ambíciou preto je, aby príležitosť sčítať sa využili naozaj všetci obyvatelia bez rozdielu.


aktualizované 07.05.2011

Verejná diskusia k státiu vozidiel
Vzhľadom na závažnosť témy vyzývame občanov našej obce na verejnú diskusiu, ohľadom parkovania motorových vozidiel - osobných aj nákladných, súkromných aj firemných - na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách a na verejnej zeleni. Pripomienky a podnety občanov, vzhľadom na to, že je materiál (VZN) v rozpracovaní, budú zapracované do VZN, ktorým bude upravené státie vozidiel v obci (intravilán). Vaše návrhy môžu byť aj anonymné a môžete ich dávať aj do schránky na Obecnom úrade, ale aj priamo pracovníčke, ak Vám to nebude robiť problém.

 • Pracovný materiál k príprave nariadenia obce o parkovaní a odstavovaní motorových vozidiel na verejných komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Veterná Poruba na pripomienkovanie občanmi stiahnuť dokument »


aktualizované 07.05.2011

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad v lehote 15 dní od ich zverejnenia. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

 • Návrh na  VZN č. 2/2011
  o podmienkach držania a chovu psov v obci Veterná Poruba

  (viac v rubrike VZN)


aktualizované 26.04.2011 Oznámenie
Starostka obce  Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2011, ktoré sa uskutoční dňa 29.04.2011 (piatok)o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)

Detský krúžok Ú S M E V

Vás pozýva na divadelné predstavenie Ferka Urbáneka

Náš pán ujo

ktoré sa uskutoční
na veľkonočnú nedeľu 24.apríla 2011 o 18.00 hod.
v KD vo Veternej Porube.

Vstupné 1,- € 


aktualizované 13.04.2011

Obecné zastupiteľstvo Veterná Poruba
V súlade s harmonogramom činnosti obecné zastupiteľstvo zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce Veterná Poruba, ktoré sa bude konať 16. apríla 2011 (sobota) o 18.00 hod. v sále Kultúrneho domu Veterná Poruba.

Program:  Rozhodovacia činnosť obecného zastupiteľstva 
                Úlohy a aktivity v obci v roku 2011
                Diskusia


aktualizované 17.03.2011 Oznámenie
Starostka obce  Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2011, ktoré sa uskutoční dňa 25.03.2011 (piatok)o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)

 


Obec Veterná Poruba usporiada

B A T Ô Ž K O V Ý  P L E S

dňa 5.3.2011 o 20.00 hod.

v Kultúrnom dome vo Veternej Porube
hudba: D.J. STEFO, vstupné 2,- Eurá

BUFET NEBUDE!!!
Každý si v batôžku prinesie jedlo a pitie pre seba.


aktualizované 22.02.2011 Oznámenie
Štátny archív v Liptovskom Mikuláši má novú internetovú stránku.
Stránka archívu je: www.archivlm.webnode.sk

aktualizované 18.02.2011

Oznámenie
Starostka obce  Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2011, ktoré sa uskutoční dňa 24.02.2011 (štvrtok)o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


Veterníček

Materská škola vo Veternej Porube
pozýva všetky deti z blízkeho aj ďalšieho okolia
5. februára 2011 o 14.00 hod.
do kultúrneho domu, kde sa uskutoční

K A R N E V A L

do tanca zahrá DJ STEFO
, vstupné dobrovoľné - výťažok z podujatia bude pre MŠ vo Veternej Porube


aktualizované 20.01.2011

Oznámenie
Starostka obce  Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2011, ktoré sa uskutoční dňa 28.01.2011 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


aktualizované 04.01.2011

Oznámenie
Vzhľadom k tomu, že starosta obce nezvolal ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v súlade s § 12 ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp., odvolávajúc sa na § 12 ods. 3) citovaného zákona a v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva vo Veternej Porube § 3, ods. 3, zástupkyňa starostu oznamuje, že ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 11.1.2011 (utorok) o 18.00 hod. v sále Kultúrneho domu vo Veternej Porube. (viac...)


aktuality v roku 2010...