aktuality v roku 2011...

Silvestrovský stolnotenisový turnaj 2009


TJ Družstevník Veterná Poruba – stolnotenisový oddiel

Vás pozýva na

Silvestrovský stolnotenisový turnaj
neregistrovaných hráčov,
ktorý sa uskutoční dňa 31.12.2010 o 11.00. hod.
v Kultúrnom dome 

Registrácia hráčov je o 10.00 hod. Súťažiť sa bude v kategóriách žiaci a dospelí.

  výsledky Silvestrovského turnaja nájdete tu....

aktualizované 22.12.2010

Veterná Poruba v  roku 2010...
Milí spoluobčania, končí sa kalendárny rok a všetci sa tešíme už na ten budúci, predpokladáme, že bude lepší, krajší, príjemnejší... Poslanci obecného zastupiteľstva pri tejto príležitosti zhodnotili život a prácu v našej obci a  pripravili pre nás Obecný spravodaj, kde si všetci môžeme pripomenúť čím žila naša obec v priebehu roka 2010
(viac...)


9.12.2010 sa uskutočnilo stretnutie riaditeľa Liptovskej vodárenskej spoločnosti so zástupkyňou starostu obce Veterná Poruba na základe sťažnosti a spísania petície, ktorou naši občania vyjadrili nesúhlas s kvalitou pitnej vody. Stretnutie sa uskutočnilo za prítomnosti predkladateľa petície Miroslava Komendáka.
Riaditeľ spoločnosti nás informoval, že pracovníci Liptovskej vodárenskej spoločnosti opravili prasklinu na vodojeme vo Veternej Porube a vykonali celkovú rekonštrukciu nášho vodojemu. Pri tejto príležitosti začali hľadať a skúšať možnosti zlepšenia kvality pitnej vody, pričom vodu z vodojemu Breziny skúšajú pomerovo miešať s vodou z našich prameňov nad rekreačným strediskom Sládkovičovo. Tento proces je zdĺhavý, pretože kvalita vody sa mení v závislosti na ročnom období, prípadne na počte zrážok v priebehu roka. Veríme, že občania v poslednom období spozorovali zlepšenie kvality vody.  LVS robí všetko preto, aby kvalita vody bola čo najlepšia, neznehodnocovala vodovodné potrubia, ohrievače vody,  práčky. Prosí občanov, aby vydržali, kým kvalita vody dosiahne najoptimálnejšie podmienky – normy EU


aktualizované 16.12.2010

Oznámenie
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20.12.2010 (pondelok) o 18.00 hod.  v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


 

DIVADELNÝ SÚBOR vo Veternej Porube
Vás pozýva do kultúrneho domu
na divadelnú hru
Ladislava Nádašiho - Jégeho

Krpčeky svätého Floriána

Predpremiéra
18. 12. 2010 o 18.00 hod.
vstupné jednotné 1,- Euro

Premiéra
25. 12. 2010 o 18. 00 hod.
vstupné jednotné 2,- Eurá


Vstupenky na predpremiéru sa predávajú priamo pred predstavením
Predpredaj vstupeniek na premiéru bude oznámený v miestnom rozhlase

 


aktualizované 29.11.2010

Oznámenie
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 01.12.2010 (streda) o 18.00 hod.  v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


aktualizované 28.11.2010

Výsledky Komunálnych volieb v obci Veterná Poruba

Z celkového počtu 316 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám 182 občanov - 58%.

Pre voľby starostu obce Veterná Poruba bolo odovzdaných 122 platných hlasovacích lístkov kandidátovi:
       1.) Desana Stromková, PhDr.

Pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva Veterná Porube bolo odovzdaných 175 platných hlasovacích lístkov týmto kandidátom:
1.) Ján Kamenský, Ing., 93 hlasov  
2.) Milan Komendák 62 hlasov  
3.) Miroslav Komendák 137 hlasov  
4.) Igor Petra, Mgr. 73 hlasov  
5.) Ján Rakyta 93 hlasov  
6.) Ľubomír Rakyta 76 hlasov  
7.) Dušan Stromko 65 hlasov  
8.) Zuzana Zemková 112 hlasov  

aktualizované 22.11.2010

KOMUNÁLNE VOĽBY


Obec Veterná Poruba podľa § 27 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
oznamuje že,   

1. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať
v sobotu 27. novembra 2010
v dobe od 7.00 hodiny do 20.00 hodiny.

2. Miestom konania volieb podľa Vášho trvalého pobytu je volebná miestnosť - volebný okrsok č. 1
 je Kultúrny dom p.č. 123

viac k voľbám...


aktualizované 18.11.2010

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2010, ktoré sa uskutoční dňa  22.11.2010 (pondelok) o 17.30 hod.  v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


aktualizované 09.11.2010

Oznámenie
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční dňa 15.11.2010 (pondelok) o 17.00 hod. 16.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2010 v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


 

Dňa 06. novembra 2010 sa v Kultúrnom dome Veterná Poruba konalo tradičné posedenie s dôchodcami, ktoré zorganizovali členovia ZPOZu spolu so zástupkyňou Obecného zastupiteľstva. Pozvanie prijali všetci dôchodcovia nad 60 rokov a zvlášť boli pozvaní jubilanti, ktorí v tomto roku sa dožívajú životného jubilea 60,65,70,75,80 a viac rokov.
Kultúrne podujatie otvorila Milka Žuffová básňou, ktorú venovanou všetkým našim starším spoluobčanom. Predsedníčka ZPOZu Zdenka Antošková pozdravila prítomných a zvlášť všetkých dôchodcov, ktorí v roku 2010 oslávili svoje jubileá.  Zástupkyňa starostu Desana Stromková obce vo svojom pozdrave  vyzdvihla poslanie a múdrosť starého človeka pre spoločnosť, od ktorého sa neustále učíme. Všetkým dôchodcom zaželal pevné zdravie a prítomným oslávencom odovzdala malý darček ako spomienku na dnešný večer.
Po slávnostnom zápise do kroniky obce všetkým prítomným dôchodcom zarecitovali báseň Diana Komendáková a Milan Komendák. Evka Lizúchová zaspievala ľudové pesničky a chlapci z ľudovej hudby HALUŠKA z Liptovského Mikuláša svojim repertoárom rozprúdili krv v žilách nejedného dôchodcu. Tí si zaspievali, zatancovali a zaspomínali na svoje mladé časy v kruhu svojich rovesníkov...
viac si môžete pozrieť tu...


aktualizované 06.11.2010

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet obce do 15 dní od ich zverejnenia na obecnom úrade.

 • Návrh na  VZN č. 3/2010
  o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  (viac v rubrike VZN)


aktualizované 28.10.2010 Oznámenie
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční dňa 04.11.2010 (štvrtok)
o 17.00 hod.
15.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2010 v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba.
(viac...)

aktualizované 14.10.2010

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva Veterná Poruba
27. novembra 2010

1. Ján Kamenský, Ing., 35 r., profesionálny vojak, nezávislý kandidát
2. Milan Komendák, 41 r., súkromný podnikateľ, Smer – sociálna demokracia
3. Miroslav Komendák, 41 r., strojár, nezávislý kandidát
4. Igor Petra, Mgr., 43 r., štátny zamestnanec, Smer – sociálna demokracia
5. Ján Rakyta, 28 r., vedúci osobného a nákladného servisu vozidiel, nezávislý kandidát
6. Ľubomír Rakyta, 53 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
7. Dušan Stromko, 39 r., strojár, Smer – sociálna demokracia
8. Zuzana Zemková, Mgr., 33 r., učiteľka, Smer – sociálna demokracia

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce Veterná Poruba
27. novembra 2010

1. Desana Stromková, PhDr., 48 r., SZČO, nezávislý kandidát
   

V sobotu 09.10.2010 v Kultúrnom dome Veterná Poruba otvárajú naši pinpongisti novú sezónu 2010/2011. ... viac...

Sobota 02.10.2010 bola v znamení hasičských súťaží...

Mladí požiarnici preverili svoje schopnosti na Jesenno branno - športovom dni, ktorý sa tento krát konal v Bobrovci.
Hasiči - muži súťažili v Žiari
... viac si môžete pozrieť tu...


aktualizované 21.09.2010

POZVÁNKA
NA ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE

Pozývame všetkých občanov na stretnutie so zástupcami miestnej samosprávy, ktoré sa uskutoční

26. septembra 2010 (nedeľa) o 16.00 hod.
v Kultúrnom dome vo Veternej Porube.

Program: 

 • Oboznámenie občanov s voľbami do miestnej samosprávy, ktoré sa uskutočnia 27. novembra 2010

 • Oboznámenie občanov s vykonanými prácami za obdobie od januára 2010

Tešíme na Vašu účasť na stretnutí, aby sme Vás mohli oboznámiť, okrem iného, aj s možnosťou podať kandidatúru na poslanca a starostu obce pre nové volebné obdobie.


aktualizované 19.09.2010

Výsledky Referenda v obci Veterná Poruba.

V našej obci možnosť vyjadriť sa v referende k jednotlivým otázkam využilo z 318 oprávnených voličov 97 občanov.  ... viac si môžete pozrieť tu...


aktualizované 13.09.2010

Referendum 2010
Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 311/2010 Z.z., na základe petície občanov prijatej 9. júna 2010 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 18. septembra 2010. Referendum sa bude konať v čase od 07:00 – do 22.00 hodiny, v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázkach: ... viac si môžete pozrieť tu...

Obec Veterná Poruba podľa § 16 zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov oznamuje že,   

1.Referendum sa bude konať v sobotu 18. septembra 2010
v dobe od 7:00 hodiny do 22:00 hodiny.

2.Miestom konania referenda podľa Vášho trvalého pobytu je volebná miestnosť - volebný okrsok č. 1  je Kultúrny dom p.č. 123


Oslavy 66. výročia SNP a 18. výročia prijatia ústavy SR si naši občania pripomenuli z dôvodu nepriaznivého počasia o čosi neskôr...
V nedeľu 5. septembra sme si zapálením sviečky a  položením kytice pripomenuli SNP pri našom pamätníku. Pri pamätníku sa zišli poväčšine mladí, ktorí sa o priebehu SNP ... viac si môžete pozrieť tu...


Cyklistické preteky sa z dôvodu nepriaznivého počasia zrušili.

VI. ročník výstupu na Baranec
pre nepriazeň počasia mal trochu kratšiu trať... Pretože turistov začali naháňať čierne mraky, z ktorých sa začalo neskôr blýskať, výstup na vrchol Baranca ostal tento rok nezdolaný. Počasie nám dovolilo vystúpiť len
niečo vyššie od Hollého vrchu.
... viac si môžete pozrieť tu...


Futbalisti TJ Veterná Poruba 15. augusta odohrali v novej  futbalovej sezóne 2010/11 svoj už v poradí druhý zápas na súperovom ihrisku. Všetkých futbalových nadšencov pozývame v sobotu 21. augusta o 16.00 hod. na prvý futbalový zápas, ktorý sa uskutoční na domácom území... rozpis zápasov


 

Oznámenie - drobné stavby
Vzhľadom na množiace sa podnety občanov na nerešpektovanie stavebného zákona zo strany niektorých spoluobčanov v našej obci, obecné zastupiteľstvo v súlade s týmto zákonom zabezpečí v obci stavebný dohľad.  (viac...)


Hore zdar!

Obecný úrad v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom
pozýva všetkých občanov, ktorí majú radi horské túry
v Žiarskej doline
na VI. ročník výstupu na BARANEC,
ktorý sa uskutoční v nedeľu 15. augusta 2010


aktualizované 27.07.2010

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet obce do 15 dní od ich zverejnenia na obecnom úrade.

 • Návrh na  VZN č. 2/2010
  o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov  obce Veterná Poruba  (viac v rubrike VZN)


aktualizované 15.07.2010 Oznámenie
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční dňa 20.07.2010 (utorok)
o 19.00 hod.
11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2010 v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba.
(viac...)

Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube pripravuje pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov 25. júla výlet na kúpalisko Vrbov.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne alebo telefonicky
u Miroslava Komendáka (mob.: 0905 622 267) a Michala Kováča ml.(mob.: 0918 424 798)aktualizované 22.06.2010

Oznámenie
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční dňa 28.06.2010 (pondelok)
o 18.00 hod.
10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2010 v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba.
(viac...)Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

pozýva všetkých občanov na príjemné popoludnie s hasičmi

H A S I Č I  nielen  D E Ť O M

v sobotu 26. júna 2010 o 14.00 hod. na futbalové ihrisko,

účasť všetkých detí je potrebná

Program: súťaže detí a rodičov s hasičskou technikou

- rôzne detské súťaže - ukážka výcviku psov -

- guláš - čapované pivo - kofola -

- jánska vatra - diskotéka -
 


aktualizované 14.06.2010

Výsledky volieb do Národnej rady v obci Veterná Poruba.

Z celkového počtu 315 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám 192 občanov, z čoho bolo odovzdaných 186 platných hlasovacích lístkov. 
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

strana č. 2

Únia - Strana pre Slovensko voličských hlasov - 1

strana č. 4

Paliho Kapurková, veselá politická strana voličských hlasov - 3
strana č. 5 Sloboda a Solidarita voličských hlasov - 25
strana č. 6 Strana demokratickej ľavice voličských hlasov - 15
strana č. 8 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko voličských hlasov - 10
strana č. 9 Komunistická strana Slovenska voličských hlasov - 2
strana č. 10 Slovenská národná strana voličských hlasov - 16
strana č. 11 Nová Demokracia voličských hlasov - 1
strana č. 13 Kresťanskodemokratické hnutie voličských hlasov - 2
strana č. 14 Ľudová strana Naše Slovensko voličských hlasov - 6
strana č. 15 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana voličských hlasov - 20
strana č. 17 SMER - sociálna demokracia voličských hlasov - 85
Neuvedené politické strany, politické hnutia nedostali žiadne hlasy našich občanov.

Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 12. júna 2010 Obec Veterná Poruba stiahnuť dokument »


aktualizované 07.06.2010

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Obec Veterná Poruba podľa § 26 zákona č. 333/2004 Zb. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
oznamuje že,   

1. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať
v sobotu 12. júna 2010
v dobe od 7:00 hodiny do 22:00 hodiny.

2. Miestom konania volieb podľa Vášho trvalého pobytu je volebná miestnosť - volebný okrsok č. 1
 je Kultúrny dom p.č. 123


20.6.2010 sa uskutoční súťaž mužov - hasičov v Svätom Kríži. Držme im palce...
30.5.2010
si svoje vedomosti a praktické skúsenosti preverili aj naši hasiči - dorastenci v Prosieku.
Súťaž mladých požiarnikov  HRA PLAMEŇ sa konala dňa 15.5.2010 v obci Krmeš - Vlachy. Naši najmladší požiarnici si zmerali sily so svojimi rovesníkmi.

... viac si môžete pozrieť tu...


aktualizované 19.5.2010

Oznámenie
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční dňa 24.05.2010 (pondelok) o 18.00 hod. 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2010 v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


aktualizované 17.5.2010

Oznámenie
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční dňa 18.05.2010 (utorok) o 18.00 hod. 2. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2010 v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


aktualizované 29.04.2010 Oznámenie
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční dňa 30.04.2010 (piatok) o 18.00 hod. 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2010 v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)

aktualizované 25.04.2010

V našej obci sa uskutočnilo dňa 25.04.2010 miestne referendum.  Občania obce Veterná Poruba vyjadrili svoj názor na ďalšie rozširovanie skládky TKO Veterná Poruba, ktorá sa nachádza pred vstupom do našej obce.
Z celkového počtu 314 oprávnených voličov sa zúčastnilo 215 občanov, z čoho bolo odovzdaných 211 platných hlasovacích lístkov.

55 hlasovacích lístkov bolo k odpovedi: "Súhlasím s ďalším rozširovaním skládky TKO Veterná Poruba"
156 hlasovacích lístkov bolo k odpovedi: "Nesúhlasím s ďalším rozširovaním skládky TKO Veterná Poruba"
Zápisnica miestnej referendovej komisie o hlasovaní v miestnom referende dňa 24.04.2010 stiahnuť dokument »

aktualizované 12.04.2010

Oznámenie o konaní miestneho referenda

Obec Veterná Poruba podľa § 11a), ods. 7 zákona č. 368/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp.
oznamuje
 
vyhlásenie miestneho referenda k zámeru mesta Liptovský Mikuláš rozšíriť skládku TKO Veterná Poruba na dobu  ďalších 17 až 21 rokov.

Referendová otázka:

„ Vyjadrite svoj názor k plánovanému  rozšíreniu skládky TKO            Veterná Poruba“

o  Súhlasím s ďalším rozširovaním skládky TKO Veterná

   Poruba

o Nesúhlasím s ďalším rozširovaním skládky TKO

   Veterná Poruba

 

Termín konania:
24. apríla 2010 od 8.00 hod. – 20.00 hod. 

Miesto konania referenda:

sála kultúrneho domu vo Veternej Porube
(viac...)


aktualizované 06.04.2010

Oznámenie
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční dňa 09.04.2010 (piatok) o 18.00 hod. 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2010 v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


Detský krúžok Ú S M E V

Vás pozýva na divadelné predstavenie

Zadubené hlavy

ktoré sa uskutoční
na veľkonočnú nedeľu 4.apríla 2010 o 18.00 hod.
v KD vo Veternej Porube.

Vstupné 1,- € 


aktualizované 28.03.2010

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet obce do 15 dní od ich zverejnenia.

 1. Návrh na Všeobecne záväzného nariadenia obce Veterná Poruba o hlasovaní obyvateľov obce (miestnom referende)

 2. Návrh rozpočtu obce

(viac v rubrike VZN, Uznesenia OU...)


Vážení spoluobčania,
na základe rozhodnutia poslancov Obecného zastupiteľstva, sme opäť obnovili na našej webovej stránke, rubriku verejné fórum, ktoré však prichádza pod názvom "Čo Vás trápi..." V tejto rubrike od Vás, spoluobčanov, očakávame návrhy, podnety, pripomienky, ktoré sa týkajú problematiky našej obce.
Kultúrno-športová komisia na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva si vyhradzuje právo neuverejňovať príspevky s vulgárnym obsahom a príspevky, ktoré sa netýkajú problematiky obce Veterná Poruba. Vaše príspevky budú priebežne zodpovedané v tejto rubrike alebo najneskôr po najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva. Na anonymné príspevky sa odpovedať nemusí.


jarné upratovanie obce

Oznamujeme občanom a predsedom spoločenských organizácií, že poslanci OZ sa dohodli na jarnom upratovaní verejných priestranstiev, ktoré sa uskutoční v sobotu 27. marca. Prosíme predsedov spoločenských organizácií, aby zabezpečili účasť na jarnom upratovaní.


Pozvánka 

Vážení spoluobčania,

poslanci Obecného zastupiteľstva si Vás dovoľujú pozvať na verejné zhromaždenie občanov, ktoré sa uskutoční

v piatok 12.3.2010 o 18. 00 hod. v sále Kultúrneho domu vo Veternej Porube.

Dôležitým bodom programu je zámer mesta Liptovský Mikuláš rozšíriť kapacitu skládky tuhého komunálneho odpadu (TKO) o ďalšie obdobie na cca 17 až 21 rokov trvania skládky. Pozvaní sú aj zástupcovia mesta. Podmienky mesta na ďalšie fungovanie skládky sú vyvesené vo vitrínach obecného úradu.

Keďže sa jedná o závažný problém týkajúci sa všetkých našich občanov, prosíme Vás o aktívnu účasť na verejnom zhromaždení, aby sme si mohli vypočuť názory čo najširšej verejnosti na zámer mesta rozšíriť skládku a správne sa rozhodnúť pri vydaní stanoviska obce k danému zámeru.

Zároveň budú na programe aj iné, rovnako závažné problémy, týkajúce sa života našej obce.

K problematike skládky tuhého komunálneho odpadu primátor mesta Liptovský Mikuláš a starosta obce Veterná Poruba si zaslali korešpodenciu, ktorú ponúkame k nahliadnutiu aj našim občanom. (viac...)

Veterníček

logo obce Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba
vyhlasuje výberové konanie na
funkciu riaditeľa Materskej školy.
 Požiadavky:
(viac...)


logo obce Veterná Poruba
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení - Desana Stromková (nezávislá) so ziskom 117 voličských hlasov, Igor Petra (Smer-SD) so 109 hlasmi a Ľubomír Rakyta (Smer-SD) s 94 hlasmi. Štvrtá kandidátka Božena Plevová (Smer-SD) dostala 47 hlasov. Z celkového počtu 310 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám 146 občanov.

Čítajte viac: http://liptov.sme.sk/c/5196106/dve-obce-uz-maju-novych-starostov.html#ixzz0dEZX9ayb
 
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení - Desana Stromková (nezávislá) so ziskom 117 voličských hlasov, Igor Petra (Smer-SD) so 109 hlasmi a Ľubomír Rakyta (Smer-SD) s 94 hlasmi. Štvrtá kandidátka Božena Plevová (Smer-SD) dostala 47 hlasov. Z celkového počtu 310 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám 146 občanov.

Čítajte viac: http://liptov.sme.sk/c/5196106/dve-obce-uz-maju-novych-starostov.html#ixzz0dEZX9ayb
 
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení - Desana Stromková (nezávislá) so ziskom 117 voličských hlasov, Igor Petra (Smer-SD) so 109 hlasmi a Ľubomír Rakyta (Smer-SD) s 94 hlasmi. Štvrtá kandidátka Božena Plevová (Smer-SD) dostala 47 hlasov. Z celkového počtu 310 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám 146 občanov.

Čítajte viac: http://liptov.sme.sk/c/5196106/dve-obce-uz-maju-novych-starostov.html#ixzz0dEZX9ayb
 

Výsledky doplňovacích volieb poslancov do orgánov samosprávy našej obce
Z celkového počtu 310 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám 146 občanov.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

1) Desana Stromková (nezávislá) so ziskom 117 voličských hlasov
2) Igor Petra (Smer-SD) so 109 hlasmi
3) Ľubomír Rakyta (Smer-SD) s 94 hlasmi
Za náhradníčku bola zvolená Božena Plevová (Smer-SD) a dostala 47 hlasov

logo obce Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba v zmysle zákona SNR č. 346/1999 Z.z. podľa § 18 oznamuje, že:

doplňovacie voľby poslancov do orgánov samosprávy obce sa budú konať
v sobotu 16. 01. 2010
v dobe
od 7:00 hodiny do 20:00 hodiny.

Miestom konania voľby poslancov pre volebný okrsok č. 1
 je
Kultúrny dom p. č. 123


aktuality v roku 2009...