Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

 

21. storočie
Nové tisícročie kladie nové úlohy aj pre požiarnikov...

    Okrem prevencie a zásahov zákony požadujú aj odbornú znalosť veliteľa, preventivára a strojníka. Títo musia po absolvovaní školenia zložiť skúšky, za čo sa im vydá osvedčenie, že môžu zvolenú činnosť vykonávať. Čoraz častejšie nastáva situácia, že sa požiarnici nemôžu pre svoje zamestnanie zúčastňovať na cvičeniach a školeniach, nehovoriac už o brigádach a iných aktivitách. Odrádza to a berie chuť pracovať iným. Poukazujú na neodpracované brigádnicke hodiny a na neúčasť na cvičeniach a poplachoch.
    V roku 2002 sa podarilo obci nájsť miesto na postavenie sušiaka a po niekoľkých rokoch máme znovu možnosť hadice poriadne vysušiť.
V roku 2002 sme zvolili nový výbor - takmer všetci otcovia odovzdali svoje posty svojim synom. Zabezpečuje sa tým pokračovanie ich úsilia o vytvorenie fungujúceho požiarneho zboru.

Členovia výboru dobrovoľného požiarneho zboru od roku 2002:

Predseda Martin Zemko ml.
Veliteľ Miroslav Komendák
Tajomník Ivan Salaj
Pokladník - hospodár Róbert Salaj
Organizačný referent Vladimír Komendák ml.
Preventivár Ladislav Stromko ml.
Strojník Ľubomír Komendák
Kultúrny referent Jaroslav Salaj ml.

    V roku 2003 sa Dobrovoľná požiarna ochrana na Slovensku vrátila k predošlému názvu Dobrovoľný hasičský zbor a Obecný hasičský zbor. Aj oslovovanie medzi hasičmi dostáva starú podobu - brat, sestra. Bratia hasiči pod vedením nového výboru zhodnotili doterajšiu podobu organizácie a z pôvodného počtu 46 členov zostalo 20 hasičov ako zásahové družstvo a ostatných 26 ako čestní členovia hasičského zboru. Pre zamestnanie niektorých hasičov, najmä cez hasičské súťaže, staviame vždy aspoň jedno družstvo na spomínanú súťaž. Nedarí sa nám zariadiť referenta mládeže - nemáme mladých požiarnikov. Toto je veľká škoda, lebo nemáme možnosť výchovy nových hasičov.
    Organizujeme brigády na PD Smrečany, aby sme mohli uskutočniť oddychové výlety pre svojich členov a ich rodiny. Najlepší je výlet do Žiarskej doliny ,kde sa varí guláš a čapuje pivo.
    Za vybavenie Obecného hasičského zboru zodpovedá obecný úrad. Každoročne dostávajú hasiči z rozpočtu obce finančné prostriedky na nákup nových, prípadne obmenu starých hasiacich prostriedkov, na nové hadice, savice a prostriedky na záchranu životov ľudí a majetku.
    Hasiči každoročne odzimovávajú hasičskú techniku. Pri tejto príležitosti vyčistia od zimného posypu autobusovú zastávku a kanále. Na požiadanie obecného úradu prestriekajú cestné priepuste, vyčistia studne a zdroje vody - vyšnú studňu a „čičiereň“.    
    V obci dlho nevznikol žiadny požiar a to najmä vďaka vykonávaniu preventívnych prehliadok - upozorňujú občanov na možný vznik požiaru.
    Obec Veterná Poruba dostala na základe týchto výsledkov na každoročne konanej Požiarnickej nedeli v Liptovskom Mikuláši ocenenie a poďakovanie od Okresného hasičského zboru.